អាយវ៉ានម៉ាទីន

ខ្ញុំ​បាន​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​ពិភព​សារព័ត៌មាន​បច្ចេកវិទ្យា​ជាង​ដប់​ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​ស្រឡាញ់​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វា ហើយ​លើស​ពី​នេះ​ទៀត​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត "tinker" ជាមួយ​នឹង​ឧបករណ៍​គ្រប់​ប្រភេទ។ ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំនោមអ្នកដែលគិតថាការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់គឺល្អ ហើយអ្នកត្រូវតែប្រើវា គ្មានវិធានការពាក់កណ្តាល។

លោក Iván Martín បានសរសេរអត្ថបទចំនួន 5814 ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ 2012