លោកអ៊ីសាក

អ្នកប្រើប្រាស់ និងងប់ងល់នឹងឧបករណ៍ចល័ត Android ។ សាស្ត្រាចារ្យនៃវគ្គសិក្សាលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធលីនុច កុំព្យូទ័រទំនើប និងស្ថាបត្យកម្មកុំព្យូទ័រ។ កម្មវិធីនិពន្ធសម្រាប់ AB និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដូចជាសព្វវចនាធិប្បាយស្តីពី microprocessors El Mundo de Bitman ។

អ៊ីសាកបានសរសេរអត្ថបទចំនួន 40 ចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021