សន្តិសុខ

នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងបានជ្រើសរើសកម្មវិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារស្មាតហ្វូន Android របស់អ្នកពីមេរោគ និងកម្មវិធីដែលមានប្រភពដើមគួរឱ្យសង្ស័យ។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃឧបករណ៍ Android មេរោគបានបង្កើនចំនួនអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការការពារស្ថានីយឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីជៀសវាងការភ័យខ្លាច ឬបញ្ហាសុវត្ថិភាព។